1860 bouwer onbekend
2014 Feenstra, Weesp

Dispositie

Manual [C-f3]
Open Diapason 8′ (TC)
Stopped Diapason Bass 8′ (C-H)
Stopped Diapason Treble 8′ (TC)
Dulciana 8′ (TC)
Principal 4′
Fifteenth 2′

Pedals [C-c1]
Bourdon 16′

Couplers
Manual to Pedal